Regulamin

Regulamin

1 Postanowienia ogólne

a. Organizatorem konkursu jak-poderwac.pl, zwanego w dalszej części Konkursem jest Orety.pl zwany w dalszej części Organizatorem.

b. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem Konkursu, zwanym w dalszej części Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.Regulamin dostępny jest na stronie http://jak-poderwac.pl/regulamin-konkursu/

c. Niniejszy Regulamin określa warunki przeprowadzenia Konkursu, który będzie prowadzony w terminie od dnia 22.10.2014 r.do dnia 15.11.2014 roku.

2 Zasady Konkursu

a. Konkurs będzie trwał od dnia 22.10.2015 r. od godziny 7:00 do dnia 15.11.2014 roku do godziny 23:59.

b. Fundatorem nagród w Konkursie jest Orety.pl

c. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na webinarze w dniu 15.11.2014 roku do godziny 23:59.

d. Przedmiotem Konkursu jest napisania komentarza z minimum jednym pytaniem dotyczącym kobiet w komentarzu na stronie http://jak-poderwac.pl/pytania/

e. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie http://jak-poderwac.pl/pytania/

3 Warunki udziału:

a. Pytanie trzeba zadać w komentarzu na stronie http://jak-poderwac.pl/pytania/

b. W Konkursie wygrać może 1 Uczestnik;

c. W Konkursie wygra Uczestnik, który udzielił najciekawszego pytania odpowiedzi w komentarzu na stronie http://jak-poderwac.pl/pytania/

d. Zwycięzca zostanie ogłoszony na webinarze dnia 15.11.2014 i poproszony o przesłanie wiadomość e-mail na adres kontakt@orety.pl

4. Nagrodą przeznaczoną dla zwycięzcy Konkursu jest:

a. 6 miesięczny dostęp do materiałów wideo pakietu diamentowego dostępnego pod adresem http://jak-poderwac.pl/produkt bez bonusów

5. Wartość nagród w Konkursie wynosi:

a. pakiet diamentowy - 400 złotych

b. Nagrody w konkursie są opodatkowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w przypadkach przewidzianych ustawowo zostanie pobrany podatek od nagród. Obowiązek pobrania i odprowadzenia podatku spoczywa na Fundatorze.

6 Warunki uczestnictwa w Konkursie

a. Uczestnikami Konkursu,zwanymi dalej Uczestnikami mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkające na terenie Polski.

b. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i/lub członkowie ich najbliższej rodziny.Przez członków najbliższej rodziny rozumie się rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

c. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

d. Pytania nie mogą zawierać jakichkolwiek przekazów promocyjnych ani reklamowych m.in. towarów,usług, znaków towarowych i/lub podmiotów.

e. Z chwilą zadania pytania w komentarzu na stronie http://jak-poderwac.pl/pytania/ udziela on Organizatorowi zezwolenia na korzystanie z wszystkich elementów wchodzących w skład pytania konkursowego. Organizator jest uprawniony do korzystania z tych elementów w ramach Konkursu, tworzenia produktu, jego przebiegu i promocji bez jakichkolwiek ograniczeń.

f. Całkowicie zabronione jest przesyłanie odpowiedzi konkursowych zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych,zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej,etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe,upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych,podobnych w treści i działaniu materiałów.

7. Ochrona danych osobowych

a. Administratorem Danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Konkursu, to jest w celu identyfikacji Uczestnika Konkursu, wydania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ewentualnie publicznego podania imienia, nazwiska Zwycięzcy Konkursu, w tym również na serwisach internetowych Organizatora - nie dłużej niż przez okres przeprowadzania Konkursu i do przedawnienia ewentualnych roszczeń.

b. Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym,zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

f. Organizator może zwrócić się do Uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych osobowych Uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.

g. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, w przypadkach wskazanych przez prawo. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na kontakt@orety.pl.

8 Postanowienia końcowe

a. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu.

b. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Organizator Konkursu.

c. Organizator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za:

- zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej,

- niedoręczenie Uczestnikowi nagrody spowodowane nie podaniem przez Uczestnika danych adresowych lub błędnym ich podaniem.

d. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

e) Nagroda nie może być wymieniona inną lub na równowartość pieniężną.